Politikalarımız

Yaptığımız işin kalitesini sürekli artırabilmek ve müşterilerimize daha iyi hizmetler sunabilmek amacıyla hazırladığımız politikalarımız bizim için hayati önem taşımaktadır.

Aşağıdaki bölümlerden politikalarımızın detaylarını inceleyebilirsiniz.

 • Kalite Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 • Müşteri Memnuniyeti Politikası
 • Çevre Politikası
 • Bilgi Güvenliği Politikası

 

Kalite Politikası

İlkelerimiz,

HIZ
Her çalışmanın istenen kalite ve maliyet çıktıları ile zamanında tamamlanması,
TEKNOLOJİ
Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve müşterilerimize gelişen teknolojilerle ile iyi bir hizmet sunmak,
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Hizmetlerimizi müşteri beklentilerine göre tasarlayıp, en iyi müşteri deneyimini oluşturmak,
İŞ BİRLİĞİ
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve yasal otoritelerle iş birliği ve iletişim içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmek,
SIFIR HATA & SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Tüm süreçlerimizi hatasız uygulamak, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği en yüksek seviyeye taşımak,
KALİTE TAAHHÜTLERİ
Kalite yönetim sistemimiz ve hedeflerimizi tüm paydaşlarımıza göre uyarlamak ve tüm çalışanlarımızla bu hedefleri gerçekleştirmek,
PAYDAŞLAR ( MÜŞTERİ, YASAL MERCİ VB.)
İlgili Kanun ve yasal,  müşteri, standart ve arvato şartlarının yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması,
RİSK VE FIRSATLAR
Hata önleme sürecini destekleyip, süreçlerimizle ilgili riskleri ve fırsatları göz önünde bulundurularak süreç sonuçlarını iyileştirmek,
YÜKSEK STANDARTLAR
Kalite Yönetim Sistemleri performansımızı ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, OHSAS 18001 ve ISO 27001 standartlarına bağlı kalarak geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,
TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ
Tedarikçi ve taşeronlarımızla objektif kriterlerle ölçülebilen performansa dayalı bir ilişki içinde olmak,
 
Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Bu ilkeler doğrultusunda,

Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızda kalite yönetim sistemleri bilincini oluşturmayı, etkinliklerini artırmayı ve uygulamalarda aktif rol almalarına teşvik etmeyi,
Tüm süreçlerimize iç denetimlerimizle değer katmayı ve bu denetimlerle etkinliği değerlendirip, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kuruluşumuzun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmayı,
Uygunluk yükümlülükleri kapsamında faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasal şartlara ve örnek bir yönetim sistemi yürütmeyi,
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve ilgili tüm tarafların katılımı ile sürekli etkileşim içerisinde bulunarak yenilenen ve öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
Politikamız doğrultusunda stratejik yön ve bağlamımız ile uyumlu hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek; yönetim kadrosundan, tüm alt birim çalışanlarına kadar, bu hedefleri, çalışanlarımıza açıkça anlaşılmasını sağlayacak şekilde oluşturmayı, iletmeyi ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı,
Uygunluğun sürekliliğini sağlamak adına, risk ve fırsatları planlı olarak gözden geçirmeyi, önem derecesine göre düzeltici ve iyileştirici faaliyetler ile bu uygunsuzlukları gidermeyi,
En üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlamayı ve en uygun düzeyde kullanmayı,
Uygunluk yükümlülükleri kapsamında faaliyetlerimizi yerine getirmeyi,
 
Taahhüt ederiz.
 
Son Güncelleme Tarihi: 21/06/2018

Yayın Tarihi: 23/02/2015
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Arvato SCS olarak çok kanallı tedarik zinciri ve e-ticaret çözümlerimizde Önleyici Yaklaşım ile Güvenli Çalışma Ortamları sağlar, yükümlülüklerimiz kapsamında yasal ve diğer şartlara Uyumu yönetir, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve risklerimizi azaltarak İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını önlemeyi amaçlarız.

Sürekli İyileştirme yaklaşımımız ile tüm paydaşlarımıza ve topluma Sağlıklı ve Güvenli çözümler sunmayı hedefleriz.

 • İş Güvenliğine Öncelik Veririz
 • Kültür Oluştururuz
 • Katılımla Gelişiriz
 • Sağlıklı Yaşamı Destekleriz
 • Liderlik Ederiz

ISG Politikamız için tıklayınız

Son Güncellenme Tarihi: 11/11/2020
Yayın Tarihi: 30/10/2014

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arvato Lojistik olarak amacımız, müşteri odaklı yaklaşımla tüm faaliyetlerimizde, müşterilerimize beklenti, şikâyet, öneri ve memnuniyetlerini kolayca iletebileceği ağları sunmak, her şikayeti objektif olarak ele alarak, gerektiği durumlarda müşteri memnuniyetini sağlamak için bütçe dahilindeki telafi yöntemlerini uygulamak, çözüm alternatifleri ile müşteri geri dönüşlerini değerlendirmek ve elde ettiği bilgiler ile tüm süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlamaktır.

İlkelerimiz,

Şeffaflık
Müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve diğer tüm ilgilileri şikayetleri nasıl ele aldığımız konusunda bilgilendirmek

Erişilebilirlik
Müşterilerimizin şikayet ve önerilerini paylaşabileceği çeşitli iletişim ağları oluşturmak ve duyurmak

Cevap Verilebilirlik
Talepler Müşteri Hizmetleri tarafından kayıt altına alındıktan sonra, e-posta ya da telefon yoluyla müşterilere bilgilendirme yapmak

Objektiflik
Her talebi adil, önyargısız ve tarafsız bir şekilde değerlendirmek

Ücretler
Değerlendirme sürecinde, talep sahibinden herhangi bir ücret talep etmemek

Gizlilik
Müşterinin elde edilen kişisel bilgilerini gizli tutmak

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimize, şirket politikaları ve yasal mevzuatlar çerçevesinde, uygulanabilir çözümler sunmak, beklentilerini karşılamak ve haklarını korumak konusunda özen göstermek

Hesap Verilebilirlik
Gelen başvurular kayıt altına alınarak, kararları gerekçeleri ile birlikte müşterilere açıklamak

Sürekli İyileştirme
Müşterilerimizin sağladığı geri bildirimleri ve algılamalarını sürekli analiz etmek, gözden geçirmek, raporlamak ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda,

 • Müşteri istek ve şikayetlerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele almayı ve bu anlayışı tüm çalışanlarımıza aşılayarak müşteri memnuniyeti kültürünü oluşturmayı,
 • Müşteri istekleri ve şikayet yönetim sürecindeki, gelişime açık alanları tespit ederek, verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirmeyi, etkinlikleri raporlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Şikayetleri ele alma sürecine dair politika ve hedefler oluşturulurken yasal ve mevzuata dayalı şartlara, müşteri beklentilerine uymayı,
 • Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanma oranını ve müşterinin değişen beklentilerinin ölçülüp değerlendirilerek bu analizlerin tüm çalışanlara duyurulmasını, hizmet geliştirme çalışmalarının yapılmasını, sunulan hizmetle ilgili en ufak memnuniyetsizliği ciddiyetle ele alarak iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,

taahhüt ederiz.

Son Güncelleme Tarihi: 09/11/2017
Yayın Tarihi: 23/02/2015

Çevre Politikası

Arvato Lojistik olarak amacımız, faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altına alarak, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanılır bir ortam bırakmaktır.

İlkelerimiz

VERİMLİ DOĞAL KAYNAK TÜKETİMİ
Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile ekosistemin korunmasını sağlayıcı çalışmalar yapmaktır,
AYRIŞTIRILMIŞ ATIK & KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ
Atıkları ayrıştırmak, azaltmak ve geri dönüşüm yolları geliştirerek bertaraf etmek,
UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Depolarımızı tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara, müşteri, standart ve arvato şartlarına uygun işletmek,
YAŞAM DÖNGÜSÜ
Tüm süreçlerin girdi ve çıktılarının yaşam döngüsü bakış açısı ile çevre performanslarının değerlendirilmesi,
EĞİTİM
Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda gerekli tüm eğitimleri vermek ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Çevre performansının artırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması,
ÇEVRE AMAÇLARI
Hedeflerimizi paydaşlarımıza göre uyarlamak ve tüm çalışanlarımızla bu hedefleri gerçekleştirmek,
ÇEVRE TAAHHÜTLERİ
Çevre performansımızı ISO 14001 Standartlarına uygun olarak izlemek, ölçmek, kontrol etmek geliştirmek ve sürekliliğini sağlayıp rapor etmek,
RİSK VE FIRSATLAR
Çevre etki boyut analizi yaparak, süreçlerimizle ilgili çevre riskleri ve fırsatlarını göz önünde bulundurularak çevre performansını iyileştirmek,
 
Bu ilkeler doğrultusunda;

Tüm Arvato Lojistik personeline, depomuzda hizmet veren Alt İşveren / Tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi bilincini oluşturmayı,
Taşıma ve stoklama sonucu oluşabilecek atıklara, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatifleri sunmayı ve uygulamayı,
Çevreye en az zarar veren teknolojileri, teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde kullanarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamayı,
Yönetim kadrosundan, alt birim çalışanlarına kadar tüm personellere çevre ile ilgili eğitimleri vererek, sorumluluk bilincini oluşturmayı ve çevre yönetim sisteminde aktif rol almalarına teşvik etmeyi,
Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal, müşteri ve arvato gerekliliklerini sağlayarak sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi
 
Taahhüt ederiz.

NOT: Çevre Yönetim Sistemi, Arvato SCS’in Platform S, M, X, S2, PM2, Kozyatağı losyonundaki tüm birim ve faaliyetlerini, komşularını ve ilgili taraflarını kapsam içerisine almıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 21/06/2018

Yayın Tarihi: 30/10/2014
 

Bilgi Güvenliği Politikası

Arvato SCS Solutions ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla,

İlkelerimiz,

 • Güvenilirlik
  Yetkilendirilmemiş kişiler, kuruluşlar veya başka işletim sistemlerinin bilgiye erişilebilirliğini veya ulaşılabilirliğini engellemek
 • Bütünlük
  Varlıkların bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak
 • Ulaşılabilirlik
  Yetkilendirilmiş kişiler ile erişimi ve kullanılabilirliği sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda,

 • Bilgi güvenliği süreçleri ile ilgili güvenlik ihtiyaçları, riskler, tehlikeler ve zafiyetleri tanımlamayı, değerlendirmeyi ve kontrolleri uygulamak için gerekli yönetim sistemini kurmayı,
 • Yasal, operasyonel ve sözleşme şartlarına tam uyum sağlayarak, fiziksel ve elektronik ortamda saklanan tüm bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltmayı ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Planlı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızda BGYS bilincini oluşturmayı, etkinliklerini arttırmayı ve uygulamalarda aktif rol almalarına teşvik etmeyi,
 • Kişisel bilgilerin korunmasını sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri değerlendirerek yönetmeyi
 • Şirketin itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı ve geliştirmeyi,
 • Firma dışından sisteme erişimin sağlanması için kabul edilebilir güvenlik seviyesini sağlamayı,
 • Hizmet verilen altyapının güvenlik gereksinimlerini belirlemeyi, değerlendirmeyi, teknolojik gelişmeleri takip ederek geliştirmeyi ve hizmet sürekliliğini sağlamayı,
 • Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasal şartlara uygun ve örnek bir yönetim sistemini yürütmeyi,
 • Kuruluş, bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeyi,

taahhüt ederiz..

Yayın tarihi: 19/09/2016

Bu sitede kullanıcı deneyimine göre uygun içerik ve reklamların görüntülenmesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz durumunda çerez kullanımını onayladığınız varsayılacaktır. Gizlilik sözleşmesi hakkında & çerezler.